Taksvärkki ry:n Mielen vapaus -oppimateriaali 7.-9.-luokille tai isoskoulutukseen

Taksvärkki ry: Mielen vapaus -kampanjaan liittyvä oppimateriaalipaketti sisältää toimintoja koulussa 7.-9. luokille tai seurakunnan toiminnassa vastaavalle ikäluokalle. Materiaali sekä Nuorten ääniä -videot löytyvät kokonaisuudessaan täältä.

Tehtäviä oppitunneille

Kampanjan oppituntitehtävät virittävät pohtimaan nuorten oikeuksia, hyvän elämän edellytyksiä, kestävää kehitystä ja aktiivista kansalaisuutta. Nepalilaisten nuorten esimerkkien valossa pohditaan nuorten kohtaamia haasteita ja sitä, miksi ja miten nuoret ryhtyvät vaikuttamaan asioihin omissa yhteisöissään. Oppituntitehtävien tavoitteina on lisätä oppilaiden ymmärrystä nuorten elämään vaikuttavista globaaleista syy-seuraussuhteista sekä kannustaa pohtimaan oman toiminnan merkitystä. Toiminnallisissa tehtävissä harjoitellaan lisäksi toisen asemaan asettumista, monipuolisten näkökulmien ottamista ja syy-seurausajattelua.

Tehtävät on tarkoitettu peruskoulun 7.–9.-luokkien ja toisen asteen oppilaitosten oppitunneille, opettajan johdolla tehtäviksi. Niiden pituus vaihtelee 15 minuutista kokonaiseen oppituntiin. Tehtävien ohjeet ja tarvittavat liitteet ovat helposti tulostettavassa pdf-muodossa. Ohjeissa kerrotaan myös, miten kauan aikaa tehtävään on hyvä varata, minkä kokoiselle ryhmälle se sopii ja mitä tarvikkeita tai ennakkovalmisteluja vaaditaan.


Tehtävä 1: Chitra ja Ananta

Kesto: 20–30 min
Ryhmäkoko: Työskennellään ryhmissä. Ryhmä jaetaan osallistujamäärästä riippuen joko kahteen tai neljään osaan.

Draamalähtöisessä harjoituksessa oppilaat muodostavat pienryhmissä still-kuvia eli patsaita, jotka esittävät kohtauksia kahden nepalilaisen nuoren, Chitran ja Anantan, päivästä. Jokainen ryhmä esittää vuorollaan patsaansa, ja muut arvaavat, mitä tilanteessa tapahtuu. Lopuksi keskustellaan yhdessä nuorten arjesta, unelmista ja haasteista Nepalissa ja Suomessa ja etsitään yhtäläisyyksiä. Harjoituksen avulla harjoitellaan itseilmaisua draaman keinoin ja opitaan yhteistyötaitoja ja toisen asemaan asettumista.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• L3 Arjen taidot ja itsestä huolehtiminen

Tehtävän ohjeet
Liite


Tehtävä 2: Ensivaikutelma

Kesto: 20+ min
Ryhmäkoko: Työskennellään enintään 12 henkilön ryhmissä. Ryhmiä voi olla yksi tai useita.

Kierrättäkää piirissä Nepalissa otettuja valokuvia ja kirjoittakaa vuorotellen ensivaikutelmanne kuvista. Verratkaa sitten kirjoituksia. Näkivätkö eri ihmiset kuvissa eri asioita? Mistä se johtuu? Pohtikaa yhdessä, millainen kuva Nepalista kuvien perusteella muodostuu ja mitä kuvien ulkopuolelle on jäänyt. Keskustelkaa yhdessä, miten ennakkoluulot ja stereotypiat syntyvät ja miten niitä voidaan oppia tunnistamaan. Tehtävä kehittää kriittistä ajattelua ja monilukutaitoa, ja se toimii hyvänä johdantona Nepaliin ja kampanjan teemoihin tutustumiselle.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L4 Monilukutaito
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

Tehtävän ohjeet
Liite 1
Liite 2


Tehtävä 3: Mielipidejana

Kesto: 15–20 min riippuen siitä, kuinka monesta väittämästä keskustellaan.
Ryhmäkoko: Yksilötehtävä. Sopii isoillekin luokille.

Harjoituksessa otetaan kantaa väitteisiin, joista voi perustellusti olla montaa eri mieltä. Oma mielipide ilmaistaan asettumalla kuvitteelliselle janalle omaa näkemystä vastaavaan kohtaan. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan tärkeintä on oppia perustelemaan oma mielipiteensä. Väitteet liittyvät oppilaiden kokemusmaailmaan ja ohjaavat pohtimaan yhteiskunnallista osallistumista, globaalia vastuuta ja vaikuttamisen keinoja omien asenteiden ja kokemusten kautta. Harjoitus opettaa omien mielipiteiden esittämistä ja toisten näkökulmien kuuntelemista.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet


Tehtävä 4: Mikä kantaa tulevaisuuteen

Kesto: 30–45 min
Ryhmäkoko: Voidaan toteuttaa yksin tai pareittain.

Piirretään fläppipaperille tai muulle isolle paperille iso ihmishahmo ja lähdetään pohtimaan elämän tärkeysjärjestyksiä. Mitä ilman emme voi elää? Mikä tekee elämästä mukavampaa? Mikä voi estää saamasta hyvän tulevaisuuden? Tehtävässä pureudutaan nuorten unelmiin, hyvän elämän edellytyksiin ja siihen, mikä voi auttaa nuorta saamaan hyvän tulevaisuuden. Tehtävässä luotu ihmishahmo toimii myös hyvänä karttana YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja kestävän elämäntavan tarkastelulle. Miten kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät nuorten hyvinvointiin ja mitä tarvitaan enemmän ja mitä vähemmän hyvään elämään?

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

Tehtävän ohjeet
Liite


Tehtävä 5: Mitä jos?

Kesto: 35–45 min
Ryhmäkoko: 12–30 oppilasta. Työskennellään 3–5 oppilaan pienryhmissä.

Mitä jos YK:n kestävän kehityksen tavoite 2. Eriarvoisuuden vähentäminen toteutuu vuoteen 2030 mennessä? Miten tämä vaikuttaa maailman nuorten elämään? Entä jos tavoite ei toteudu? Tehtävässä syvennytään viiteen nuorten elämään ja kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvään mietteeseen. Ryhmien tehtävänä on luoda seurausten ketju yhdestä kuvitteellisesta nuorten elämään liittyvästä tilanteesta. Ryhmät pohtivat sekä positiivisia että negatiivisia seurausten ketjuja ja nimeävät ratkaisukeinoja, jotka voivat edesauttaa kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamista. Tehtävä opettaa hahmottamaan nuorten elämään vaikuttavien globaalien kehityskysymysten taustalla vallitsevia syy-seuraussuhteita ja tunnistamaan ratkaisukeinoja.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet
Liite 1
Liite 2


Tehtävä 6: Nuoret vaikuttajat

Kesto: 20–30 min
Ryhmäkoko: Voidaan toteuttaa pienryhmissä, pareittain tai yksilöharjoituksena.

Tehtävässä pohditaan nepalilaisten oppilaskunnan hallituksessa toimivien nuorten esimerkkien valossa, miksi ja miten nuoret ryhtyvät vaikuttamaan asioihin ja mikä auttaa heitä onnistumaan. Tutustukaa Mielen vapaus -kampanjan lyhytdokumentilla esiintyvien kahden nuoren tarinoihin ja rakentakaa yhdessä miellekartta vaikuttamisesta. Tavoitteena on oivaltaa, millä tavoin nuori voi olla aktiivinen, osallistua ja vaikuttaa lähiympäristössä ja yhteiskunnassa. Harjoitus kehittää vuorovaikutustaitoja sekä herättää pohtimaan omaa toimijuutta ja globaalia yhteisvastuuta.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet


Tehtävä 7: Ota askel eteenpäin

Kesto: 20 min
Ryhmäkoko: Yksilötehtävä. Sopii parhaiten 12–26 oppilaan ryhmille.

Harjoituksessa jokainen saa roolin, johon eläytyä. Tämän jälkeen käydään läpi hyvän elämän edellytyksiä ja mietitään, toteutuvatko ne roolihenkilön kohdalla. Roolihahmojen joukossa on niin hyvä- kuin huono-osaisia nuoria sekä Nepalista että Suomesta. Roolien kautta tutustutaan nuorten moninaisiin elämäntilanteisiin Nepalissa ja Suomessa ja pohditaan nuorten hyvinvointiin ja tulevaisuudenmahdollisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Suosittu draamaharjoitus kehittää empatiataitoja ja kykyä tarkastella asioita eri näkökulmista. Harjoitus kannustaa kyseenalaistamaan normeja ja pohtimaan globaaleja oikeudenmukaisuuskysymyksiä.

Laaja-alaisen oppimisen tavoitteet:
• L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet
Liite


Tehtävä 8: Sarjakuvia Nepalista ja Suomesta

Kesto: 40+ min
Ryhmäkoko: Sopii erikokoisille ryhmille. Työskennellään itsenäisesti tai pareittain.

Harjoituksessa tutustutaan nepalilaisten nuorten piirtämiin sarjakuviin, jotka käsittelevät nuorten elämään liittyviä haastavia tilanteita ja ratkaisukeinoja. Oppilaat piirtävät oman sarjakuvan valitsemastaan tilanteesta, joka liittyy nuorten elämään ja hyvinvointiin Suomessa. Sarjakuvien avulla tarkastellaan, minkälaisia haasteita nuoret kohtaavat Nepalissa ja Suomessa, mistä nämä haasteet johtuvat ja kuinka niitä voidaan lähteä ratkomaan. Harjoitus auttaa ymmärtämään nuorten yhteisiä tavoitteita sekä omaa roolia nuorille tärkeiden asioiden ja yhdenvertaisuuden edistämisessä. Taidelähtöinen menetelmä vahvistaa edellytyksiä luovaan ajatteluun ja harjoittaa itseilmaisua.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet:
• L4 Monilukutaito
• L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tehtävän ohjeet
Liite


Muuta materiaalia tunneille

Tehtävien lisäksi kannattaa tutustua Sambian nuoriin audiovisuaalisen materiaalin avulla. Oppitunneille sopivat:
Taksvärkki-kampanjan aamunavaus. Alle viiden minuutin mittainen kuunnelma, jossa suomalaiset nuoret kertovat Taksvärkistä ja Nepalin oppilaskuntien nuorista.
Mielen vapaus -lyhytdokumentti. 10 minuutin pituisella videolla tutustutaan Chandaniin ja Prakashiin. Nuoret kertovat elämästään ja arjestaan Nepalissa.
Nuorten ääniä Nepalissa. Lyhyissä videopätkissä nuoret Ashmita, Supriya ja muut oppilaskuntien jäsenet kertovat mihin epäkohtiin nuoret Nepalissa puuttuvat.

Leave a Comment