Ansvarsfull placering

“Money makes the world go around” sjöng Liza Minnelli i filmversionen av musikalen Cabaret. Även för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, med många anställda och en bred verksamhet, utgör ekonomin en viktig bas för att få det hela att gå runt. För en organisation som kyrkan är det självklart att hanteringen av ekonomin är etisk och i linje med kyrkans värderingar. Till detta hör bl.a. ansvarsfull placering.

Nyckeln bad Magdalena Lönnroth portföljförvaltare och chef för ansvarsfull placering på kyrkostyrelsen öppna upp vad det här med ansvarsfull placering riktigt handlar om.

Varifrån kommer begreppet ansvarsfull placering? Finns det andra motsvarande begrepp?

– Tidigare pratade man om etisk placering, som i begynnelsen drevs av olika religiösa placerarorganisationer (som kväkarna redan på 1800-talet). År 2006 grundade FN ”Principles for Resposible Investment” eller PRI som det kallas. Därmed kom ansvarsfull placering med i terminologin. Jag definierar ansvarsfull placering som en bredare approach: etisk placering förknippas enbart med exkludering av olika sektorer, medan ansvarsfull placering innefattar flera approacher som positivt val, ESG-analys (dvs. frågor i anslutning till miljö, socialt ansvar och god förvaltningssed, i beaktande i all placeringsverksamhet), aktivt ägande och påverkan, samt Impact investing. Tanken bakom ansvarsfull placering är dessutom att detta förbättrar portföljens avkastning och sänker risken.

Vilken typ av placeringar är ansvarsfulla?

Magdalena Lönnroth sätter frågan i ett större sammanhang, dvs. vilka egenskaper som kännetecknar ansvarsfull företagsverksamhet överlag och listar följande.

o Iakttagande av lagar och internationella normer är ett minimikrav på ansvarsfull företagsverksamhet.
o Positiv inverkan. Vid utnyttjandet av naturresurser beaktar ansvarsfulla företag de framtida generationernas behov och rättigheter och strävar efter att på frivillig bas minimera de skadliga konsekvenserna av verksamheten för miljön och samhället.
o Intressentorienterat tänkesätt. Ett ansvarsfullt företag förväntas beakta intressenternas förväntningar i sin verksamhet och dess utveckling.
o Ledningens engagemang. Styrelsens och den högsta ledningens engagemang är en förutsättning för att ansvarstagandet ska genomsyra hela organisationen.
o Transparens och kommunikation. Företaget rapporterar öppet och mångsidigt om sin verksamhet.
o Klimatförändring. Ett ansvarsfullt företag förbereder sig på förhand inför de risker och möjligheter som klimatförändringen medför och inkluderar det här arbetet i företagets strategi.
o Ansvarsfull skatteplanering. Ett ansvarsfullt företag följer lagen samt dess syfte i sin skatteplanering.

Vem kan placera ansvarsfullt?

-Alla. Förstås har institutionella placerare mera verktyg och resurser till hands. Privatplacerare kan välja ansvarsfulla fonder att placera i, eller direkt köpa aktier i bolag som verkar intressanta ur en hållbar synvinkel. Info finns att finna i bolagens årsrapporter och på nätet till exempel.

Vilken typ är no-no placeringar?

-Alla placerare definierar själv utifrån sin egen värdegrund vad de vill placera i eller inte. För pensionsfondens del är till exempel direkta aktieplaceringar i tobak, alkohol, vapen, hasardspel, vuxenunderhållning och fossila bränslen uteslutna.

Var ligger gråzonerna mellan ansvarsfull och icke-ansvarsfull placering?

-Överallt, tror jag. Till exempel all företagsverksamhet och alla människor använder sig av jordens begränsade resurser. Vi möter val just kring dessa gråzoner varje dag. Ta bilen eller åka kollektivt? Äta biffen eller ta det vegetariska alternativet? Företagen står inför dessa val också, men i grund och botten anser jag att det är konsumenter som styr vad och hur företag tillverkar produkter osv.

Hur kan en placerare övervaka sin ansvarsfulla placering?

-Genom att granska innehaven i placeringsfonden. Ser namnen i portföljen ut att följa den strategi som placeringsfonden har utlovat? Information om olika bolag finns att finna på nätet till exempel, men det kräver egen aktivitet förstås. För placeringsfonderna finns det tyvärr oftast bara de 10 största innehaven att få i månadsrapporterna, medan fonderna ofta innehåller minst 30-40 namn. Pensionsfonden skickar dessutom ett årligt frågeformulär till sina fondförvaltare, i syfte att följa upp hur deras ansvarsfulla placeringspraxis utvecklas.

Finns det samband / borde det finnas möjligheter till ansvarsfulla placeringar och utvecklingssamarbete?

-Impact investing är en approach. Med Impact investing avses placeringar i företag, organisationer eller fonder som syftar till att skapa mätbara sociala eller miljömässiga förbättringar vid sidan av placeringsvinsterna. Mikrolån och gröna obligationer är exempel på placeringsformer i anslutning till Impact investing. Pensionsfonden har till exempel två mikrolånefonder för tillfället.

Hur vinstgivande är ansvarsfulla placeringar jämfört med andra investeringar?

-Pensionsfondens tanke är att ansvarsfull placering åtminstone inte avkastar sämre, och att ansvarsfull placering över tiden faktiskt kan bidra till en bättre riskjusterad avkastning för portföljen. Pensionsfondens avkastning har varit utmärkt över de senaste åren. Överlag tror jag att det beror på vilken approach till ansvarsfull placering som används. Enbart exkludering av bolag och därigenom en förminskning av placeringsuniversumets alternativ, sänker enligt finansteorin möjligheterna att få en optimal avkastning. Med övriga approacher där man aktivt väljer de bästa bolagen ur ansvarsfullhetsperspektiv, och lämnar de sämsta utanför, så kan man nå både högre avkastning och lägre risk i portföljen.

Alla är vi ju intresserade av den egna ekonomin. Hur ser de ekonomiska utsikterna med tanke på kommande pension ut?

-Riktigt bra för tillfället. Uträkningar görs varje år, för tidshorisonten som granskas är väldigt lång. Utvecklingen av pensionsfonden beror på många aspekter som lever: hur kyrkans medlemsantal utvecklas, hur anställdas antal utvecklas, vilken pensionsåldern är, hur goda avkastningar placeringsmarknaderna ger i framtiden osv.

Vad är kyrkans roll gällande ansvarsfull placering

-Visa gott exempel och vägleda andra placerare som vill börja placera ansvarsfullt, skulle jag säga. Kyrkans pensionsfond vill vara en föregångare på det här området och målsättningen är att göra ansvarsfull placering till norm. Då sker det förändringar i större skala: hela placeringsmarknaden måste delta för att pengarna skall skiftas mot en mera hållbar framtid.

Stefan Myrskog
ledande sakkunnig, KCSA